Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бикова М.Д. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ЗОН КИЄВА

Бухта І.О. ОЦІНКА САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ М. ЛЬВОВА НА ОСНОВІ ДАНИХ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ

Герасименко О.В. ВПЛИВ ПОПЕЧИТЕЛІВ НА РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ

Гоманюк М.А. ДЕКОМУНІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Гребень А.О. МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ГОМЕЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

Гукалова І.В., Омельченко Н.В. БЛАГОУСТРІЙ ПОБУТУ ЯК ОЗНАКА УРБАНІЗОВАНОСТІ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Дорощук О.-М.Ю. ПОНЯТТЯ «МІСЬКА АГЛОМЕРАЦІЯ»: РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ І СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ

Кисельов Ю.О. ДЕЯКІ ГЕОСОФІЧНІ ПАРАЛЕЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА США

Мальчикова Д.С., Лозова Л.В. СУЧАСНІ ВНУТРІШНІ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Мозговий А.А. ГЕОГРАФІЯ МІСЬКИХ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ

Молікевич Р.С. МЕТОДИКА МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

Нападовська Г.Ю. ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЗАКОРДОННІ ПІДХОДИ ДО ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТТЯ «ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА»

Перегуда Ю.А. БЕЗРОБІТТЯ ЯК ЧИННИК НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В РЕГІОНІ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Романчук К.І., Барський Ю.М. КАТЕГОРІЯ «ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ» ТЕРИТОРІЇ У КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Сонько С.П. НЕПРОСТИЙ ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ПОСТУП УКРАЇНИ: ГОЛОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ І НАДІЇ

Тодоров В.І. КОНЦЕПЦІЯ ЕТНОГЕОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Шулевський С.О. ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ВЕЛИКИХ ТА СЕРЕДНІХ МІСТ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

СЕКЦІЯ 2
ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Веселова О.А. ЧИННИКИ ПОХОДЖЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я У СПЕКТРІ ЕКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ РЕГІОНУ

Воровка В.П. ПАРАДИНАМІЧНІ ВЗАЄМОДІЇ В АНТРОПОГЕННОМУ ЛАНДШАФТНОМУ КОМПЛЕКСІ «МОРСЬКИЙ ПОРТ – АКВАТОРІЯ МОРЯ»

Давидов О.В., Котовський І.М., Зінченко М.О., Сімченко С.В. АНАЛІЗ ТЕКТОНІЧНОЇ ЗУМОВЛЕНОСТІ ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ УМОВ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кирилюк С.М., Кирилюк О.В. ПОВЕРХНЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТІВ АПЕННІН У МЕЖАХ ВИДИМОЇ ПІВКУЛІ МІСЯЦЯ

Кононюк В.П., Фесюк В.О. ОСОБЛИВОСТІ ГІДРОГРАФІЧНОЇ МЕРЕЖІ ПОВЧАНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ

Мартинюк В.О. ОЦІНКА ЛАНДШАФТНОЇ СТРУКТУРИ ЛОКАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ ДЛЯ ПОТРЕБ ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Охременко І.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ ОСТРІВНИХ ТЕРИТОРІЙ (НА ПРИКЛАДІ ОСТРОВА БІЛОГРУДІВ)

Хохрякова А.І., Куліджанов Е.В. ОЦІНКА РІВНЯ ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ПАРКОВИХ ЗОН МІСТА ОДЕСИ

СЕКЦІЯ 3
ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ

Безуглий В.В. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЯК ВАЖЛИВА АТРАКЦІЯ КРАЇН СКАНДИНАВІЇ

Король О.Д. ПИТОМІ ВИТРАТИ НА ЗАРУБІЖНИЙ ТУРИЗМ ТА ЇХ ВПЛИВ НА МІЖНАРОДНІ ТУРИСТИЧНІ ВИБУТТЯ

Машкова О.В., Цвєткова Д.І. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СІМЕЙНОГО ВІДПОЧИНКУ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ

Нестерчук І.К. ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ І СУЧАСНІ ПРАКТИКИ

Талыбов Сабухи РОЛЬ ТУРИЗМА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЛЯНКЯРАН-АСТАРИНСКОГО РЕГИОНА АЗЕРБАЙДЖАНА

Хрущ Ю.М., Іванова В.М., Медведський Р.С. ТУРИЗМ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ