УДК 371.3:911.3:33; 911.3:30(100)

1. Суспільно-географічні дослідження

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В КУРСІ

РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ СВІТУ

Нападовська Г.Ю.,

кандидат географічних наук, доцент,

доцент кафедри соціально-економічної географії

Херсонський державний університет

 У процесі написання статті розкрита сутність інтерактивних технологій навчання, обґрунто­вані методична доцільність, особливості застосування інтерактивних технологій, описані мето­дичні рекомендації застосування інтерактивних технологій в курсі регіональної економічної і соціальної географії світу.

Ключові слова: інтерактивна технологія, проективні технології, модернізація навчання, мето­дична доцільність, методичні особливості.

Napadovska H.Yu. USING OF INTERACTIVE LEARNING TECHNOLOGIES IN THE COURSE OF REGIONAL ECONOMIC AND SOCIAL GEOGRAPHY OF THE WORLD

Іn the process of writing the article we revealed the essence of interactive learning technologies reasonable methodological feasibility, especially the use of interactive technologies, described methodical recommendations of use the interactive technologies in the course of regional economic and social geography of the world... (не менше 1800 знаків).

Key words: interactive learning technologies, projective technologies, methodological appropriateness and methodological features.

Постановка проблеми. У системі вищої освіти в наш час відбуваються істотні зміни, мета яких полягає в реформуванні навчаль­ного процесу шляхом поєднання як традицій­них, так і нетрадиційних, тобто інтерактивних технологій навчання. Інтерактивне навчання у вищій школі передбачає докорінну зміну мето­дичних стереотипів, які сформувалися у викла­дачів та сприяє підвищенню навчально-пізна­вальної діяльності студентів [5].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питан­ням впровадження інтерактивних технологій навчання займаються як вітчизняні вчені, так і закордонні. Дослідження проведені Національ­ним тренінговим центром (США, штат Мері­ленд) показують, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити відсоток засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідо­мість учня-студента, а й на його почуття, волю. Активно досліджують інтерактивне навчання українські вчені О. Пометун та Л. Пироженко [3]. В останні десятиліття в нашій країні і за кордоном проблему впровадження інтерак­тивних технологій досліджуть: Т.Е. Коннікова, А.В. Мудрик, В.А. Отрут, Д.І. Фельдштейн, Б.Л. Кричевський та ін.

Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження …

Виклад основного матеріалу дослідження.

Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити наступні висновки.

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. К.: Освіта, 2012. 205 с.

2. Комар О.А. Інтерактивні технології у ВНЗ. Умань: ДПУ імені П. Тичини, 2004. 350 с.